Algemene voorwaarden


Door gebruik te maken van de website en diensten, gaat u akkoord met de volgende Voorwaarden ("Algemene voorwaarden") Smoothie.nl mag de Voorwaarden bijwerken, veranderen of wijzigen van tijd tot tijd zonder aankondiging. Nieuwe toegevoegde of afgetrokken functies aan de huidige dienstverlening zullen onderworpen worden aan deze Algemene Voorwaarden. Voortgezet gebruik van de Diensten na dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met zulke veranderingen. ("Algemene voorwaarden"). Smoothie.nl behoudt het recht om de Diensten (of delen daarvan) ten allen tijde te wijzigen of tijdelijk of definitief te beëindigen, met of zonder aankondiging.

Account voorwaarden

U moet 13 jaar of ouder zijn om gebruik te maken van deze service. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account, inclusief het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoord. U stemt in met het vrijwaren van Smoothie.nl tegen verlies of schade ten gevolge van het niet nakomen van verplichtingen op het gebied van beveiliging onder deze Voorwaarden. Smoothie.nl biedt een service aan voor het verzamelen en beheren van feeds en links naar andere websites. Smoothie.nl biedt een service aan voor het verzamelen en beheren van feeds en links naar andere websites. Smoothie.nl doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, geldigheid, inhoud, zakelijke praktijken en het privacybeleid van externe websites die gekoppeld zijn. Smoothie.nl is NIET VERANTWOORDELIJK voor websites van derden, inclusief inhoud, gekoppeld aan gebruikersaccounts. Het mag niet worden gebruikt door een andere gebruiker voor illegale doeleinden, of in strijd zijn met enige bevoegdheid van de gebruiker (daaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht.)

Algemeen

Gebruik van de Service

Gebruik van de Service is voor uw EIGEN RISICO, en wordt geleverd op een beschikbaarheidsbasis. Smoothie.nl maakt geen garanties voor service-onderbrekingen, snelheid van dienstverlening, beveiliging van informatie, of de nauwkeurigheid van de sevice of informatie daarin voorzien. Smoothie.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele verliezen (financieel of anderszins) voortvloeiend uit het gebruik van de service.

Verwijdering van Accounts

Smoothie.nl behoudt het recht om Accounts van gebruikers te verwijderen die wij onwettig of aanstootgevend achten of die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de partij of deze Voorwaarden

Executie

De mislukking van het uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling in deze Voorwaarden vormt geen, of wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke recht of bepaling. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Smoothie.nl en regelen uw gebruik van de Service en die overeenkomst staat boven enige andere voorafgaande overeenkomsten tussen u en (met inbegrip van, maar niet beperkt tot), alle voorgaande versies van de Voorwaarden.

Inhoud van derden

Smoothie.nl is niet verantwoordelijk voor gebruik van openbare inhoud van derden en zal niet verplicht zijn om deze toegang te beperken.Smoothie.nl biedt u de mogelijkheid voor het ophalen en verwijderen van uw geplaatste inhoud en uw persoonlijke gegevens van de Website en de Services. Deze mogelijkheid geldt niet voor kopieen die anderen kunnen hebben gemaakt voor back-up doeleinden.

Geen Garantie en Beperking van Aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de Website en Services geheel op eigen risico gebruikt en dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor enige eventuele schade die voortvloeit uit dergelijk gebruik. SMOOTHIE.NL ZAL IN GEEN ENKEL OPZICHT VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (HOE DIE ZICH OOK VOORDOET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID), SCHADE MET BETREKKING TOT GEBRUIK, MISBRUIK, AFHANKELIJKHEID VAN, ONKUNDIGHEID VAN GEBRUIK, ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN, SCHADE GELEDEN DOOR EVENTUELE VERBINGINEN OF FEEDS OP DE SITE, ALSMEDE SCHADE TEN GEVOLGE VAN VERLIES VAN GEBRUIK, VERKOOP, DATA, GOODWILL OF WINST, ONGEACHT OF ER IS GEWEZEN OP DEZE MOGELIJKHEID. UW ENIGE RECHT MET BETREKKING TOT EVENTUELE ONTEVREDENHEID MET DEZE WEBSITE, IS OM GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN SERVICES TE BEËINDIGEN.

INGEDIENDE OF TER BESCHIKKING GESTELDE GEBRUIKERSINHOUD VOOR PLAATSING OP DE SERVICE

U bent zelf verantwoordelijk voor de foto's, profielen, recepten, informatie en andere inhoud die u uploadt, publiceert of weergeeft op of via de Service op deze Website, of verzendt of deelt met andere gebruikers (collectief de "Gebruikersinhoud" ). U mag geen gebruikersinhoud plaatsen, verzenden, delen als u het niet zelf hebt gemaakt of toestemming gekregen hebt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Smoothie.nl toestemming heeft, maar is daartoe niet verplicht, de Website te bekijken en (zonder aankondiging) verwijderen van Website-Inhoud of Gebruikersinhoud naar eigen behoeften, met of zonder reden, met inbegrip Gebruikersinhoud dat ter beoordeling van Smoothie.nl deze Overeenkomst of de gedragscode schendt of die aanstootgevend, illegaal is of rechten van anderen schendt of nadeel of gevaar is voor de veiligheid van de gebruikers of derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen kosten en moeite voor het maken van back-ups en het vervangen van de Gebruikersinhoud die u plaatst op de Site of levert aan Smoothie.nl.

Wanneer u Gebruikersinhoud op de Website plaatst, machtigt en leidt u ons kopieën daarvan te maken die wij nodig achten ter vergemakkelijking van de tewerkstelling en de opslag van de Gebruikersinhoud op de Website. Wanneer u Gebruikersinhoud plaatst op welke deel dan ook van de Website, verleent u automatisch, vertegenwoordigt en rechtvaardigt dat u het recht hebt te verlenen, aan de vennootschap een onherroepelijke, permanente, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, publiekelijk uit voeren, in het openbaar tonen, formatteren, vertalen (geheel of gedeeltelijk) en te verspreiden voor welk doel dan ook zoals commercieel, reclame, of anderszins, van of in verband met de Website of de promotie daarvan, afgeleide werken van te maken of te integreren in andere werken met juiste toerekening aan de originele auteur. U kunt uw Gebruikersinhoud van de website op elk gewenst moment verwijderen. Als u ervoor kiest uw Gebruikersinhoud te verwijderen, de hierboven verleende licentie verloopt dan automatisch, maar u erkent dat Smoothie.nl gearchiveerde kopieën van uw Gebruikersinhoud mag behouden. Smoothie.nl zal niet beweren eigenaar te zijn van uw Gebruikersinhoud, maar onder voorbehoud van de rechten die wij in deze Algemene Voorwaarden weergeven, behoudt u volle eigendom van al uw Gebruikersinhoud en intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Gebruikersinhoud.